පිටුව_බැනරය

Oce New Models Hot Selling

2022 පළමු කාර්තු තුන සඳහා,OCEවැනි සමහර නව මාදිලි සඳහා විකුණුම් වර්ධනය වී ඇත

\

1.Oce TDS800/860 OCE PW900 සඳහා Fuser Cleaner, කොටස අංක 1988334

2.Oce TDS800/860 OCE PW900 සඳහා පීඩන රෝලරය, කොටස අංක 7040881

3.Oce TDS800/860 OCE PW900 සඳහා Cleaner 55, කොටස අංක 7225308

4.Oce TDS800/860 OCE PW900 සඳහා Cleaner 45, කොටස අංක 1988336

ඒවා නම් බෙදාහරින්නන්, කුලියට දීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීමයි.

විස්තර සඳහා කරුණාකර ලියන්න හෝ දුරකථන කරන්න.

Oce TDS800 860 OCE PW900 (1)

 


පසු කාලය: නොවැම්බර්-03-2022